Le lexique

Le lexique

Quelques mots

FrançaisWallisienFutunienAnglais
Aéroport Mala’e vakalele Mala’e vakalele Airport
Argent, monnaie Pa’aga ; fala ; piosi Pa’aga, fala ; piesi Money
Artisanat Gaue fakatufuga  Ga'oi fakatufuga Craft
Avion Vakalele Vakalele Plane
Banque Fale pa’aga Fale pa’aga Bank
Bateau Vaka Vaka Boat
Beau, belle Talavou, finemui (matalelei) Tupulaga, Fulumalie Beautiful
Bien, bon Lelei Malie Good
Bienvenue Malo te fagona Malo le fai folau Welcome
Boire Inu Inu To drink
Bonjour Malo Malo Hello
Coco Niu Niu Coconut
Coquillage Figota Figota Shell
Coutume Aga’i fenua Agai fenua Custom
Culture Aga fakafenua Aga fakafenua Culture
Danse traditionnelle Mee fakauvea Mako fakafutuna, mako fakatatou Traditional dance
Demain Apogi’pogi Apogipogi Tomorrow
Enfant Tamasi’i ; toe Toe Child
Femme, fille Fafine, taahine Fafine, taine Woman
Fleur Matalai akau ; fisi’i akau Se Flower
Four traditionnel Umu Umu Traditional oven
Grand Lahi Lasi Great
Hier Anafi Nanafi Yesterday
Hôpital Falemahaki Falemasaki Hospital
Île Motu Motu Island
Magasin Koloa Koloa Market
Mari / Homme Ohoana / Tagata Avaga / Tagata Husband, man
Mer Tai Tai Sea
Merci Malo tou ofa Malo le alofa Thank
Non Oho Eai No
Oui Ei Eio Yes
Passeport Pasepo Pasipo Passport
Payer Totogi Totogi To buy
Peut-être Mahalo Masalo , nasaga May be
Photo Paki Pa’aki Picture
Pirogue traditionnelle Va’a, fakatete Kumete Traditional canoe
Plage Mata tai Mata tai Beach
Poisson Ika Ika Fish
Ramer Taua’alo Foe vaka To paddle
Religion Lotu Lotu Religion
Repas, nourriture Mea kai Nea kai Food
Restaurant Fale kai Fale kai Restaurant
Route Ala Ala Road
Site touristique Mataga Mataga Tourist site
Soleil La’a La’a Sun
Sport Faigao’i Fai manogi Sport
Téléphone Telefoni Telefoni Telephone
Tenue traditionnelle Teu tahi fakauvea Teu tasi fakafutuna Traditional dress
Territoire Telituale Telituale Territory
Touriste Tulisi Tulisi Tourist
Voiture Motoka Motoka Car
Voyage Folau Folau Trip, travel
Au revoir Nofola / Alula / Tata Nofola / Anola / Tata Goodbye

Mini lexique des expressions

FrançaisWallisienFutunienAnglais
Bonne nuit Moe la Moe la Good night
Comment vas-tu ? Eke lelei pe ? Eke malie fai ? How are you ?
J’ai soif Eau fia inu E fia inu au I am thirsty
Pouvez-vous me prendre en photo ? Toho mai mua hoku paki ? Toso mai mua soku pa’aki ? Can you take a picture of me ?
Quelle heure est-il ? Kua hola fia ? Kole ola fia ? What time is it ?
S’il te plaît Fakalelei siou loto Fakamalie lou loto Please
Santé ! Manuia ! Manuia ! Cheer !
Combien cela coûte ? E totogi fia ? E fia lona totogi ? How much does it cost ?
Combien ? E fia ? E fia ? How much ?
Bonjour  Malo te ma'uli (matin) / Malo te kataki (après-midi) ? Malo le ma'uli (matin) / Malo le kataki (après-midi) ? Good morning / Good afternoon
C'est très bon  E kano lelei  E kano malie  It is very good ?
Oui  Ei  Eio  Yes 
Non  Oho  Eai  No 
Merci  Malo te ofa  Malo le alofa  Thank you very much